FANDOM11. Тематика і проблематика «Бохінь»

Bohiń” została wydana w 1987 roku i jest kontynuacją zapoczątkowanego w 1976 roku powieścią „Kalendarz i klepsydra” cyklu prozy wspomnieniowej, w której wprowadzone elementy autobiograficzne łączą się z ideą bezpośredniego kontaktu autora a czytelnikiem. Dzieło współistnieje również z obecną po 1956 roku, w polskiej literaturze, tendencją poszukiwania korzeni. Proza „małych ojczyzn” stanowi manifest tęsknoty do odebranej tradycji: kresowej (prezentowanej przez Konwickiego), chłopskiej lub żydowskiej oraz jest wyrazem przywiązania do utraconej krainy dzieciństwa. Kraina ta jest najczęściej przedstawiana w sposób arkadyjski i mityczny, jako ostoja porządku i schronienie dla zapomnianego systemu aksjologicznego. Taka prezentacja „małej ojczyzny” kontrastuje z chaosem i nihilizmem współczesnego autorowi świata. Akcja powieści toczy się od lata do zimy 1875 roku, 12 lat po powstaniu stuczniowych, którego echo ciągle ma wpływ na losy mieszkających w zaborze rosyjskim ludzi. Główną bohaterkę, pannę Helenę Konwicką, poznajemy w dniu jej 30 urodzin. Kobieta znajduje się w bardzo trudnym momencie życia – nie identyfikuje się z przestrzenią, w której egzystuje, tkwi w marazmie dziewiętnastowiecznej wsi, tytułowej Bohini, a jej staropanieństwo potęguje poczucie desperacji. Jednak wraz z rozwojem fabuły, życie panny Heleny będzie się zmieniać – bohaterka znajdzie się w sytuacji granicznej, która zburzy jej cały uporządkowany świat. Historia Heleny to jednak jedynie pretekst do dywagacji na temat historii. Cel ten potwierdza zastosowana w utworze strategia narracyjna.

 

 

 

12. «Бохінь» як жанр сильвічного роману.

Sylwiczność - Osobliwością literatury drugiej połowy XX wieku jest jej sylwiczność. Nazwę (od łac. silva) upowszechnił w polskiej teorii literatury Ryszard Nycz na oznaczenie form otwartych w prozie współczesnej. Nawiązuje ona do silva rerum (dosł. „las rzeczy”); tak nazywa się zbiór utworów różnych autorów, a w kulturze staropolskiej – księgi domowe, w których zapisywano rozmaite wydarzenia, przepisy, porady itd. W prozie dwudziestowiecznej sylwiczność staje się nazwaniem form radykalnie otwartych wskutek utożsamienia bohatera i narratora z osoba realnego autora, zastąpienia fabuły – dyskursem oraz osłabienia mimetyczności. W sylwach współczesnych mamy do czynienia z eseizacją narracji, poetyką fragmentu i techniką montowania utworu z kawałków innych tekstów, nie zawsze literackich. Sylwy mogą wchłaniać gatunki paraliterackie (reportaż, felieton, esej) lub – dzięki niedomkniętej kompozycji – układać się w cykle prozatorskie.