FANDOM1. Сучасна українська літературна Мова як предмет наукового вивиченя і як навчальна дисципліна. Змвст, обсяг, завдання курсу.  

    Курс «Сучасна українська літературна мова» є провідною лінгвістичною дисципліною у фаховій підготовці вчителя української мови і літератури. Він спрямований на те, щоб майбутній словесник усвідомив взаємозв’язки і взаємовідношення мовних одиниць, закономірності творення й функціонування цих одиниць, системність мови, складність і багатоплановість її будови.

     Предметом вивчення курсу "Сучасна українська літературна мова" для студентів є сучасна українська літературна мова.

    Завдання курсу - поглибити знання про сучасну українську літературну мову (її звуковий і лексичний склад, словотвірну систему і граматичну будову), допомогти грунтовно опанувати її правописні норми.

    Вивчаючи курс, студенти набувають теоретичних знань, удосконалюють володіння мовними нормами, зміцнюють навички стилістичної вправності, необхідні для вільного послугування мовою в усіх сферах життя і життєдіяльності.

  . Програмовий матеріал передбачає систематичне підвищення культури усного й писемного мовлення студентів, постійне удосконалення їх мовної та мовленнєвої компетенції, умінь вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних формах, сферах і жанрах мовлення.

    Теоретична частина курсу містить перелік тем, які висвітлюються в лекційному курсі, окремо виділено теми для самостійного опрацювання студентами. Теоретичний блок передбачає ознайомлення студентів із усіма аспектами, що висвітлюють особливості організації та функціонування усіх рівнів системи сучасної української літературної мови.

    Практична частина курсу містить визначені теми семінарських і практичних занять, перелік питань, передбачених для розгляду, теми й основний зміст лабораторних занять. Основне завдання цієї частини курсу – закріплення й поглиблення теоретичних знань, вироблення навичок аналізу мовних явищ, умінь застосовувати здобуті знання на практиці. На семінарських заняттях пропонується до обговорення ряд проблемних питань. Виконуючи лабораторні роботи, студенти набувають навичок спостерігати за мовними явищами, аналізувати й зіставляти їх, робити висновки на основі проведеного аналізу, виробляють уміння самостійної дослідницької роботи.

    Курс складається зі вступу і таких розділів: 1) фонетика і фонологія (вчення про звукову систему мови); 2) графіка і орфографія (вчення про передачу звуків на письмі та правила написання слів і їх частин); 3) лексикологія і фразеологія (вчення про словниковий склад мови і стійкі мовні звороти); 4) морфеміка і словотвір (розділ мовознавства, що вивчає будову слова, похідні слова та способи їх творення); 5) граматика (вчення про граматичну будову мови) - морфологія (вчення про частини мови, граматичні форми слів і словозміну) і синтаксис (вчення про синтаксичні одиниці, що вживаються у мові); 6) пунктуація (вчення про систему розділових знаків, їх типи та правила вживання).