FANDOMЗміст

Список умовних скорочень назв газет і журналів.................................... 4

Вступ............................................................................................................. 5

Розділ 1. Феномен метафори як об’єкт наукового дослідження............ 15

1.1. Теорія метафори: ідеї, концепції, напрями дослідження.......... 15

1.2. Типологія метафори...................................................................... 26

Розділ 2. Політична метафора як засіб нової категоризації дійсності.............36

2.1. Мовна картина світу і метафорична транспозиція .................... 36

2.1.1.Дихотомія «мова-реальність»: проблема взаємозв’язку...... 36

2.1.2. Категоризація і мовна картина світу.................................... 42

2.2. Продуктивні і непродуктивні семантичні типи метафори в

політичному дискурсі.................................................................... 49

2.2.1. Антропоморфна метафора..................................................... 51

2.2.2. Побутова метафора................................................................ 55

2.2.3. Метафора війни. .................................................................... 58

2.2.4. Спортивна метафора.............................................................. 59

2.2.5. Мистецька метафора.............................................................. 68

2.2.6. Метафора будови................................................................... 70

2.2.7. Транспортна метафора .......................................................... 72

2.3. Роль метафори в гіпотетичному осягненні дійсності.................... 83

2.4. Антропоцентризм у політичній метафориці............................... 86

Розділ 3. Комунікативний аспект функціонування метафори

в політичному дискурсі................................................................ 90

3.1. Дискурсивність як основа політичного виступу......................... 90

3.2. Метафора і комунікація: полярність чи тотожність? ................ 95

3.2.1. Метафора як конструктивний компонент політичного

дискурсу в періодиці................................................................ 101

3.2.2. Метафора як деструктивний компонент дискурсу............... 113

3.2.3. Метафора в побудові нових стереотипів.............................. 116

3.3. Вплив політичної метафори на формування громадської думки........ 123

Розділ 4. Метафора в індивідуальній мовотворчості журналіста.......................130

4.1.Оказіональне метафоротворення як критерій статичності та

динамічності метафорики................................................................ 130

4.1.1. Колективна, статична метафора............................................. 132

4.1.2. Динамічна, індивідуальна метафора..................................... 142

4.2.Індивідуальні мотиви використання метафорики різних

морфологічних типів........................................................................ 157

4.2.1. Іменникова метафора.............................................................. 159

4.2.2. Прикметникова метафора....................................................... 162

4.2.3. Дієслівна метафора ................................................................. 167

Висновки................................................................................................... 173

Список використаних джерел................................................................. 178