FANDOM……………………………..

Miejscowość, data

 

………………………………

Imię i nazwisko studenta / studentki

………………………………

Rok / tryb / kierunek studiów

………………………………..

Numer albumu

 

 

Sz. P ………………………………..

Dziekan Wydziału Zamiejscowego

Prawa i Nauk o Gospodarce

KUL w Stalowej Woli

w/m

 

 

dot.: zgody na wcześniejsze odbycie praktyk

 

 

            Na podstawie § 3 pkt 2 regulaminu praktyk dla studentów Instytutu Prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk przed zakończeniem VIII semestru studiów, tj. w terminie od……………….. do…………………. 2012 roku[1] w…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( nazwa i adres instytucji przyjmującej)

 

            Prośbę swą motywuję następującymi argumentami: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

            Jednocześnie informuję, że uzyskałem zgodę instytucji przyjmującej na odbycie praktyk w postulowanym przeze mnie terminie[2] oraz że zawiadomiłem o sprawie opiekuna praktyk, stosownie do § 7 - § 8 regulaminu praktyk.

 

Łączę wyrazy szacunku

 

 

………………….

(podpis)


[1] Należy podać termin zgodny z wymogami określonymi w § 2 programu praktyk.

[2] Nie dotyczy instytucji wymienionych w § 6 pkt 1 regulaminu praktyk. W tym przypadku należy pominąć w podaniu ten fragment.