FANDOM


Kierownik Zespołu Domów Studenckich SUM w Katowicach – Ligocie Zwracam się z prośbą o przedłużenie pobytu na terenie Zespołu Domów Studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie w godzinach nocnych* w dniach ............................ – ................................ osoby: ..................................................................................................................................................... (imię i nazwisko) legitymującej się dowodem osobistym / legitymacją studencką** nr ......................................... Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Domu Studenta SUM i zobowiązuję się go przestrzegać. Ponadto biorę pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z obecności w/w osoby na terenie Zespołu Domów Studenckich SUM w Katowicach – Ligocie